De Glazen Linde

Huisartsenpraktijk
Home

Lindengracht 35
1716 DD Opmeer

Kantooruren: 0226 - 351215
Na kantooruren: 0229 - 297800

Huisartsen:
W.R.C. Klaassen
M.J.C. Stens- Geerlings

Urineonderzoek

Een blaasontsteking geeft meestal pijn bij het plassen. Het kan zijn dat u vaak naar het toilet moet en dan telkens een klein beetje plast. Sommige mensen hebben aldoor het gevoel dat ze moeten plassen. Een blaasontsteking kan een drukkend of pijnlijk gevoel in uw onderbuik of in uw zij veroorzaken. De urine ruikt soms onaangenaam of is troebel. Soms zit er bloed in de urine.
Wanneer u urine wilt inleveren voor onderzoek naar blaasontsteking, let u dan op de volgende punten:
- Gebruik bij voorkeur de eerste ochtendurine.
- Was u eerst goed met water (zonder zeep).
- Vang het middelste deel van de plas op.
- Doe dit in een schoon en goed afsluitbaar urinepotje.
- Zet uw naam en geboortedatum op het potje.
- Bewaar de urine in de koelkast tot u het naar de praktijk brengt.
- Lever het potje voor 10 uur 's morgens in bij de praktijk.
- Geef het potje af en vul het betreffende vragenlijstje in bij de bali.
- U kunt na 13.00u u bellen voor de uitslag.

Bij baby's of peuters die nog niet zindelijk zijn:
- Haal bij de apotheek een speciaal  urine-opvangzakje.
- Was uw kind eerst goed met water (zonder zeep) voordat u het zakje op de huid vastplakt.
- Controleer om de 10 minuten of er al plas in zit en giet het dan in het potje.

Wilt u meer weten? Zie ook Thuisarts.nl/blaasontsteking

Zwangerschapsverlof Dr. Stens

Vanaf 22 april 2019 gaat Dr Stens met zwangerschapsverlof.
Haar spreekuren worden overgenomen door onze vaste waarnemers Dr. van het Hekke, Dr. van der Ploeg, Dr. de Jong en ook door Dr. Reisma.

Geneesmiddelen mee op reis - Schengenverklaring

Gaat u op reis met een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt, dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen, een schengenverklaring of een engelstalige medische verklaring. Hieronder is alle informatie terug te vinden over reizen met deze geneesmiddelen.

Lees meer: Geneesmiddelen mee op reis - Schengenverklaring

Praktijkassistentes

Bij de assistentes (Connie van Diepen,  Pamela Koenis, Reinie Westerhof , Marleen Laan, Marlies Former en Anja van Stralen) kunt U met vele praktische vragen terecht. Met één van hen maakt U de afspraken. Daarnaast heeft de assistente een eigen telefonisch vragenuur tussen 13.00 en 14.00 uur. Zij behandelt onder andere vragen over recepten, verwijsbrieven en het aanvragen van machtigingen voor Uw ziektekostenverzekering.

U kunt bij de assistente, op afspraak,  tussen 08.30 en 10.00 uur terecht voor het verbinden van wonden, verwijderen van hechtingen, injecties, en informatiefolders.

 

De assistentes zijn ook opgeleid voor het verrichten van klein medisch onderzoek. Zo maken Connie van Diepen, Reinie Westerhof, Marleen Laan en Marlies Former, uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook doen ze de periodieke controles bij patiënten met hoge bloeddruk, suikerziekte en astma of emfyseem. De assistentes verrichten metingen, inventariseren klachten en geven adviezen over diëten. In samenspraak met de arts wordt de medicatie geregeld. De huisarts ziet deze patiënten met grotere tussenpoos op controle.

 

Bij het maken van een afspraak voor een uitstrijkje of controle van hoge bloeddruk, astma of suikerziekte dient U wel te vermelden dat het hierom gaat.

Verwijsbrief
Wanneer de huisarts U verwijst naar een specialist, zal hij een verwijsbrief voor de specialist schrijven. De huisarts zal U vertellen of deze brief digitaal wordt verstuurd naar de specialist of wanneer U deze aan de balie op kunt komen halen. Vergeet U dan niet de brief mee te nemen naar de specialist.

Recept
Bij de aanvraag van herhaalrecepten kunt U de oude medicijnverpakking in de brievenbus deponeren of afgeven aan de balie. Ook bestaat de mogelijkheid herhaalrecepten via onze website aan te vragen of door Uw herhaalrecept in te spreken op de herhaalreceptenlijn, dit kan 24 uur per dag. Recepten die voor 10.00 uur zijn aangevraagd, kunt U dezelfde dag na 16.00 uur bij de apotheek afhalen.

Administratie
U wordt verzocht wijzigingen in ziektekostenverzekering, adres of gezinssamenstelling tijdig door te geven aan de assistente.

Goed voorbereid op vakantie

Gaat u binnenkort op vakantie naar een ver land? Zorg dat u weet wat u moet doen om ziektes te voorkomen!

Weet wat u bijvoorbeeld moet doen bij reizigersdiaree. In landen waar zikakoorts, chikungunya of knokkelkoorts heerst, moet u zich overdag beschermen tegen steken van besmette muggen.

Lees meer: Goed voorbereid op vakantie

De reden van uw afspraak

Vanaf heden wordt, bij het maken van de afspraak met de huisarts, gevraagd naar de reden van uw afspraak. De assistente kan zo beter inschatten of u een langere afspraak nodig heeft en de huisarts kan beter inspelen op de reden van uw afspraak. Hierdoor proberen we de wachttijden in de wachtkamer zoveel mogelijk te beperken. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Wilt u de reden alleen met de huisarts bespreken is dat natuurlijk geen probleem, geeft u dan aan hoeveel tijd u nodig heeft.

Privacyreglement

Privacyreglement  Huisartsenpraktijk De Glazen Linde

 

 

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die huisartsenpraktijk De Glazen Linde heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen. 

 

Regels

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

a)Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

b)Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.

c)Doeleinden zijn:

-gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie,

doorverwijzing, overdracht);

-gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;

-andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

a)Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

b)Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan: 

1.de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;

2.verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;

3.verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

4.verwerking is  noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

c)Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1.verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening:

i.voor zover dat met het oog op een goede behandeling of

ii.verzorging van de patiënt noodzakelijk is;

2.verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de

i.beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover

ii.dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;

d)Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

a)een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

b)de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

 

Organisatie van de informatiebeveiliging

Huisartsenpraktijk De Glazen Linde  heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

a)Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

b)Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

c)Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

 

Rechten van de patiënt

a)De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

b)De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.

c)De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

d)De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

e)Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie,beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

f)Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

g)Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

 

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van huisartsenpraktijk De Glazen Linde treedt in werking op 27 februari 2014  en is 

gepubliceerd op de website van de praktijk, www.glazenlinde.nl, en aangeplakt in de wachtkamer van de 

praktijk.

 

Spoed

->SPOED (ma-vr) 08 - 17:00uur
Bel 0226-351215, toets 1

->SPOED Buiten kantooruren
Bel de Centrale Huisartsenpost in Hoorn 0229-297800.

->EHBO
Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbranding e.d.) kunt u altijd direkt terecht. Bel van tevoren, de huisarts houdt dan rekening met uw komst.

->Noodsituatie of Ongeval
Bel 112.

Contactinformatie

Home
Huisartsenpraktijk
De Glazen Linde
Lindengracht 35
1716 DD Opmeer
Telefoon
Kantooruren: 0226 - 351215
Na kantooruren: 0229 - 297800